തര്‍ജ്ജനി

പ്രസന്ന ആര്യന്‍
About

ചെറുകഥകളും കവിതകളും എഴുതാറുണ്ട്. അബുദാബി ശക്തി തിയറ്ററിന്റെ വനിതാവിഭാഗത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ലളിത കലാ‍ അക്കാദമിയുടെ കലാപ്രദര്‍ശനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Article Archive
Saturday, 1 September, 2007 - 23:27

അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്‍