തര്‍ജ്ജനി

ഡി. യേശുദാസ്

http://olakkannada.blogspot.com
ഇ മെയില്‍ : manakkala.yesudas@gmail.com
ഫോണ്‍:
9446458166

About

പൂവച്ചല്‍ ഗവണ്മെന്റ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അദ്ധ്യാപകന്‍. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കവിതയെഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive
Saturday, 4 August, 2007 - 07:02

വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ

Tuesday, 10 February, 2009 - 09:13

അറിയാതിരുന്നത്

Sunday, 12 April, 2009 - 09:52

അടിമത്തം

Monday, 6 July, 2009 - 20:57

തെറിയെക്കുറിച്ചൊരു ഉപാഖ്യാനം

Monday, 13 July, 2009 - 20:50

രണ്ടു്കവിതകള്‍

Sunday, 1 November, 2009 - 12:23

ഗാര്‍ഹികം

Monday, 9 November, 2009 - 17:44

വീടിന്റെ ജൈവഭൂപടം

Thursday, 21 January, 2010 - 20:41

ജൈവികമായ സത്യസന്ധതയുടെ ഗ്രാമീണഭൂമിക

Sunday, 21 March, 2010 - 17:46

ആത്മകഥയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവ

Sunday, 21 March, 2010 - 19:02

സുഹൃത്തുക്കളകള്‍

Thursday, 25 November, 2010 - 23:49

നയസമീപനം

Thursday, 14 April, 2011 - 09:02

സമീപനം

Thursday, 9 June, 2011 - 13:13

പിന്‍വഴികള്‍

Monday, 10 October, 2011 - 17:56

മറുകര

Tuesday, 24 January, 2012 - 21:27

ഏണും കോണും കെട്ടവന്റെ വാഴ് വ്

Monday, 25 June, 2012 - 22:53

മാംസജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഉച്ചനേരം

Wednesday, 26 September, 2012 - 23:12

അപ്പാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ

Monday, 24 June, 2013 - 18:25

ആഴം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ്…

Sunday, 1 December, 2013 - 10:57

പള്ളിക്കൂടംകാലത്തെ മണങ്ങള്‍

Wednesday, 8 January, 2014 - 06:19

ഡെസ്ക്കെഴുത്തുകള്‍

Friday, 16 May, 2014 - 15:47

മടുപ്പ്

Sunday, 22 June, 2014 - 22:31

ബന്ദി

Tuesday, 18 November, 2014 - 13:07

രണ്ട് കവിതകള്‍

Sunday, 1 January, 2017 - 13:15

മാറ്റം