തര്‍ജ്ജനി

ദീപ ഡി. എ.

നിര്‍മ്മല്‍ ഭവന്‍ ,
അപ് ഹില്‍ പി. ഒ
മലപ്പുറം 676505

Article Archive
Sunday, 8 July, 2007 - 14:57

കപിലവസ്തു

Submitted by Anonymous (not verified) on Mon, 2007-07-23 10:27.

nannayirunu,valare nannayirunnu evideyo oru neriya vedhana

Submitted by C.Satheesan Nair (not verified) on Sun, 2007-09-02 15:11.

I like your story for the following reasons
1. New Subject
2. Presentaion
3. Language.
4. Modern ethic.
Congargulation. Keep it up !!!
B/rgds,
C. Satheesan Nair
satheesannair@sify.com