തര്‍ജ്ജനി

രെഹന ഖാലിദ്

പി.ബി.നമ്പര്.17365,
ജെബെല് അലി,ദുബായ്.
യു.എ.ഇ.

വെബ്: http://rehnaliyu.blogspot.com

About

സ്വദേശം:തൃശ്ശൂര്. ദുബായില് ഇലക്ട്രിക്കല് എന്ജിനീയറായി ജോലി നോക്കുന്നു.

Article Archive
Saturday, 2 June, 2007 - 16:48

ഹൈക്കു

Submitted by വിശ്വനാഥന്‍ (not verified) on Wed, 2007-11-07 20:13.

ഹൈക്കുവെന്ന് സെര്‍ച്ചു ചെയ്താണ് ഇവിടെയത്തിയത്... ഓര്‍മ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപാട് സുന്ദരം. കുറുകിയ പാല്‍പായസം പോലെ.