തര്‍ജ്ജനി

ayurveda manjari

About

ശരീരെന്ദ്രിയ സത്വാത്മ സംയൊഗേ ധാരി ജീവിത !
നിത്യഗശ്ചാ ബന്ധശ്ച പര്യായൈ: ആയുരുച്യതെ!!

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed