തര്‍ജ്ജനി

ആര്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍

Head- IT centre
Intrumentation Ltd
Palakkad 678623
ഫോണ്‍: 0491-2567595

About

പാലക്കാട് ഇന്‍സ്ട്രമന്റേഷന്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ ചെറുകഥകള്‍ എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive