തര്‍ജ്ജനി

ഓര്‍മ്മ

പി.ഭാസ്കരന്‍

പി.ഭാസ്കരന്‍
(1924-2007)
‘മരിക്കും സ്മൃതികളില്‍ ജീവിച്ചു പോരും ലോകം
മറക്കാന്‍ പഠിച്ചതു നേട്ടമാണെന്നാകിലും
ഹസിക്കും പൂക്കള്‍ പൊഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഒരു നാളും
വസന്തം വസുധയില്‍ വന്നിറങ്ങില്ല, എന്നാലും
വ്യര്‍ത്ഥമായ് ആവര്‍ത്തിപ്പൂ, വ്രണിത പ്രതീക്ഷയാല്‍
മര്‍ത്ത്യനീപ്പദം രണ്ടും ’ഓര്‍ക്കുക വല്ലപ്പോഴും’

(ഓര്‍ക്കുക വല്ലപ്പോഴും)

Subscribe Tharjani |