തര്‍ജ്ജനി

സന്തോഷ് എം. സി

284 പാര്‍ക്കര്‍ അവെന്യൂ
വെസ്റ്റ് ഹെംസ്റ്റഡ്
ന്യൂയോര്‍ക്ക് 11552
യു. എസ്സ്. എ

ഇ-മെയില്‍: mcsanthosh@yahoo.com

About

1971-ല്‍ പാലായ്ക്കടുത്ത് കുറിഞ്ഞി എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു. മധുര കാമരാജ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ ബിരുദം, കേരള സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിങ് മാനേജ്മെന്റില്‍ എം. ടെക് ബിരുദം. 2004 മുതല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിവാഹിതന്‍.

Article Archive
Saturday, 3 February, 2007 - 10:55

സ്ടോബിലാന്തസ്സ് കുന്തിയാന

Saturday, 2 June, 2007 - 16:51

വീട്ടിലെ ചുവര്

Thursday, 28 February, 2008 - 21:51

കവല

Saturday, 6 September, 2008 - 13:49

ഓര്‍മ്മിച്ചെടുത്തത്