തര്‍ജ്ജനി

മാങ്ങോട്ട് കൃഷ്ണകുമാര്‍

“ശ്രീ”,
ചിറ്റൂര്‍ റോഡ്,
എറണാകുളം - 682 011
ഫോണ്‍: 0484-2368437, 09447609529
ഇമെയില്‍: kmangot@yahoo.com

About

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരുമനയൂരില്‍ ജനനം. ഒരുമനയൂര്‍, ചാവക്കാട്, തൃശ്ശൂര്‍, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ അഭിഭാഷകനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. സൌഹൃദം, സംഗീതം, സാഹിത്യം എന്നിവയാണ്‌ താത്പര്യങ്ങള്‍.

Article Archive
Sunday, 8 February, 2009 - 19:41

കമനീയകരുണാകരം