തര്‍ജ്ജനി

ചന്ദ്രന്‍
About

1963-ല്‍ പാലക്കാട് ജനിച്ചു. തലശ്ശേരിയിലെ കേരള സ്കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്ട്സില്‍ നിന്ന് ബിരുദം. ഇപ്പോള്‍ സൌദിയില്‍ വിഷ്വലൈസറായി അഡ്വര്‍ട്ടൈസിങ്ങ് മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Article Archive