തര്‍ജ്ജനി

ജി. എസ്. ശുഭ

email: gs.subha@gmail.com

About

ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകള്‍ എഴുതുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട് ദേശാഭിമാനിയില്‍ ജോലി.

Article Archive
Saturday, 30 December, 2006 - 08:56

കബന്ധങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ജാരന്‍

Saturday, 29 December, 2007 - 00:27

കത്ത്