തര്‍ജ്ജനി

ജെനി റൊവെന

ഇ-മെയില്‍: jenny.chithra@gmail.com

About

സ്വതന്ത്ര ഗവേഷക

വിഷയങ്ങള്‍: സിനിമ/സംസ്കാരം, ജാതി, ലൈംഗീകത, ആണത്തം/പെണ്ണത്തം.

Article Archive
Friday, 29 December, 2006 - 15:48

കുട്ടിക്കാ‍ലം

Saturday, 3 February, 2007 - 10:21

മലയാള സിനിമ എന്ന നുണ