തര്‍ജ്ജനി

vayanasala

സീമകളില്ലാത്ത വിചാരങ്ങള്‍, നിബന്ധനകളില്ലാത്ത ബുദ്ധി, അദമ്യമായ ചോദന, അനന്യസാധാരണമായ ക്രിയാത്മകത, ബൌദ്ധികപരമായ ഉദ്ബുദ്ധത ..ഇവയെല്ലാം വഴി മാനവരാശിയുടെ ഉയര്‍ച്ച. A malayalam blog by Sunil.