തര്‍ജ്ജനി

ആശംസകള്‍

Happy New Year 2007!!

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍,
നന്മകള്‍ നിറയുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ,
പ്രതീക്ഷകളോടെ, പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ...

ആശംസകള്‍!!!

Click here to send greetings to your friends and family