തര്‍ജ്ജനി

Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex

Hello All,

I've been trying to produce a malayalam pdf document in linux with the help of 'dvipdf' command

I've installed the 'mal' parser and I could produce the dvi file with malayalam text successfully.

But when i tried to create a pdf document it gave an error
"dvips: Font mlr1b not found, characters will be left blank."

and a blank pdf file!

But that font is installed in my system.

Anybody know how to correct it?

Please help.

Thanks and regards,
Raoof.

Submitted by vinod kumar on Thu, 2007-05-03 09:19.

I feel that the font mir1b is installed in a path that is not searched by dvips. See the log file created by dvips or even latex and it may list the paths it is searching.
Since you are able to see the Malayalam text in dvi, try moving the mir1b font into another safe area and then run the latex (maltex?) again. It should not produce the dvi now but the log file should indicate the paths it is searching. Now put back the font in the earlier font path. From the log, locate the first path it is searching for the mir1b. Suppose it is /usr/local/fonts/patha1 and the mir1b is in /usr/local/fonts/malayalam/ . Then make a soft link in the patha1 to the mir1b
with
ln -s /usr/local/fonts/malayalam/mir1b /usr/local/fonts/patha1/mir1b

I am hoping that dvips would also look for fonts at least in the first path looked at by latex. Please try this and let me know. It is about 6 months since you posted the question and you might have already solved the problem. Then post your solution so that others may be helped.

In IndiX we have oprint that converts plain text in all Indian scripts to PostScript and, netprint that converts html documents to PostScript. After this we use ps2pdf to convert to pdf. This works on IndiX (Knoppix 3.6 enhanced). The packages will also work on RedHat Linux.

Vinod Kumar

Submitted by S.Kalyana sundar (not verified) on Thu, 2009-11-12 12:15.

All of us are using only MS word.But Open Office by Sun Micro system is a better tool. Copy and paste a Malayalm Unicode text
in Open office document and use the pdf button in the menu bar to create a Malayalm pdf document instantly. You will find the pdf quality also good.Before converting the document to pdf
one can do all adjustments one normaly does with a document in open office. If it is a multi page document please select the web lay out form the view menu. Else page break would become a problem. Open office org can be downloaded from the net .It is a free download.I have been succefully using this to create Malayalam unicode pdf files.

Submitted by S.Kalyana sundar (not verified) on Thu, 2009-11-12 16:46.

മലയാളത്തില്‍ pdf ഫയല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ തയാര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ...

നമ്മില്‍ പലരും MS Word ആണ് അധികം ഉപയോകിക്കുന്നത്.പക്ഷെ ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് റൈറ്റര്‍ വേര്‍ഡ്‌
നേക്കാള്‍ വളരെ ഭേതമാണ്. ഓപ്പന്‍ ഓഫീസ് ഫ്രീ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റും. ആദ്യം മലയാളം യുനിക്കോട് ഫോണ്ട് ഉപയോകിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റ്‌ ഫയല്‍ തയാര് ചെയുക. എന്നിട്ട് യുനിക്കോട് ടെക്സ്റ്റ്‌ കോപ്പി ചെയ്തു ഓപ്പന്‍ ഓഫീസ് ഡോകുമെന്റില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യുനിക്കോട് ഫോണ്ട് ഓപ്പന്‍ ഓഫീസ് ഡോകുമെന്റില്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.ഇപ്പോള്‍ യുനിക്കോട് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ ഓപ്പന്‍ ഓഫീസില്‍ കാണാന്‍ പറ്റും. ഇപ്പോള്‍ മെനു ബാറില്‍ ഉള്ള pdf ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മലയാളം pdf file റെഡി. ഓപ്പന്‍ ഓഫ്ഫിസിന്റെ pdf ഫയല്‍ ക്വാളിറ്റി മറ്റുള്ളതിനേക്കാള്‍ വളരെ ഭേതമാണ്.അത് മാത്രമല്ല, pdf ആയി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ്‌ എഡിറ്റര്‍ പ്രോഗ്രാമ്മില്‍ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പന്‍ ഓഫിയന്‍സില്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റും.
കളര്‍ ഫോണ്ട്,ഇന്ടെന്റിംഗ്,ബോള്‍ഡ്,ഇറ്റാലിക്,പാരഗ്രാഫിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ പറ്റും. ഇതെല്ലം ചെയ്തതിനു ശേഷം pdf ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ മതി. ഞാന്‍ പല മലയാളം pdf ഡോകുമെന്റുകള്‍
ഇത് പോല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.