തര്‍ജ്ജനി

കാത്തിരുപ്പ്

നീ പറയുന്നു
എനിക്കു ഭ്രാന്താണെന്ന്
ഞാനൊന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ
ഒട്ടുമില്ലാത്തവര്‍
ആരുണ്ടിവിടെ.

ഉടുത്തവനു ഉടുക്കാത്തോന്‍
ദ്വൈതനു അദ്വൈതി
മറിച്ചും.
നീയും ഞാനും
പ്രണവ മന്ത്രാലയത്തിലെ
അന്തേവാസികള്‍
അവധൂതവൃത്തിയില്‍
ഊഴം നോക്കി
മുഴുഭ്രാന്തനെ കാണാന്‍
കാത്തിരുപ്പാണ്.

സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ ചൂണ്ടല്‍
ശാസ്താനഗര്‍, പാലക്കാട്

Subscribe Tharjani |