തര്‍ജ്ജനി

ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്...

യൂണിക്കോഡില്‍ ചില്ലിനേക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ച്ചയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ..
ര്‍ കിട്ടാന്‍ ര ആണോ, റ ആണോ ബേസ് വേണ്ടതെന്ന്....
ക്ര എന്നെഴുതാന്‍ ക ്ര മതിയെങ്കില്‍ കര്‍ എഴുതാനും കര് zwj പോരേ...
അതായത് ര തന്നെ ബേസായി ഉപയോഗിച്ചുകൂടേ....

Submitted by raoof_t on Wed, 2006-11-22 19:44.

i'm testing for displaying an image but its not coming...

Submitted by jil on Thu, 2006-11-23 10:24.

life is joke enjoy it

എനിക്കും പറ്റുന്നില്ലെടാ റഊഫ്