തര്‍ജ്ജനി

ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറി

ആലപ്പുഴയിലെ പ്രശസ്ത ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാല ആയ ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറിയുടെ വെബ് സൈറ്റും ഇന്റര്നെറ്റ് മാസികയും.