തര്‍ജ്ജനി

കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജനാധിപത്യം

cartoon image
ശ്രീജകുമാരി, അല്‍ ഹസ