തര്‍ജ്ജനി

Sunanda Nair

Vastly gifted with an attractive demeanour suitable for this form of dancing, Sunanda indeed casts a spell on her onlookers while performing. She exudes vitality, warmth and endows her dance with an added dimension, and she enchants the initiated and the uninitiated alike. It is her ability to infuse beauty in whatever she creates and give joyousness to her movements and expressions that set her apart from other practitioners. The movements are full of life and endowed with sensitive lyricism. Sunanda is the disciple of the noted Mohini Attam exponent Padmashree Dr.(Smt)Kanak Rele, who is renowned for her contribution to the revival and popularisation of this classical dance style.

She has the proud privilege of being the first student to earn a Master's degree in Mohini Attam from Nalanda Nritya Kala Mahavidyalay affiliated to the University of Mumbai. Sunanda has prepared for her vocation both as a professional dancer and a teacher of dance, through rich and multifaceted experiences in higher academics, stage performances, classroom instruction and choreography

Submitted by kevinsiji on Wed, 2006-08-02 20:25.

ചിന്ത പതുക്കെ പതുക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു പോകുന്നോ? പേടിയാകുന്നു.

Submitted by chinthaadmin on Thu, 2006-08-03 20:22.

കെവിനേ... അങ്ങനെ മൊത്തമായി ചിന്ത ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകില്ല. കൂടുതല്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ...