തര്‍ജ്ജനി

അമൃത. കെ.വി

വടക്കന്മാര്‍ വീടു്, തെക്കുമ്പാടു്, കുഞ്ഞിമംഗലം, കണ്ണൂര്‍.

About

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞിമംഗലത്തു് ജനനം.
അച്ഛന്‍: രാഘവന്‍.വി.വി ; അമ്മ: സുജാത.കെ.വി.

ഗോപാല്‍ യു.പി.സ്കൂള്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.സ്കൂള്‍ കുഞ്ഞിമംഗലം, ജിബി.എച്ച്.സ്കൂള്‍ മാടായി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പഠനം. ഇപ്പോള്‍ മാടായി കോളേജില്‍ മലയാളം ബി.എയ്ക്കു പഠിക്കുന്നു.

Article Archive
Saturday, 3 January, 2009 - 12:22

ബലിമൃഗം