തര്‍ജ്ജനി

KAVITHA

THANAL

Gaan vayil pirana AAL
geevitham padavatti ninnu valarnu
enu thanalanu gaan
karam shathra nadayl
palarkum
THANALANU geevitha nadikaril