തര്‍ജ്ജനി

Site Updates

ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ മൂലം ചിന്ത.കോമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കമന്റുകള്‍ നഷ്ടമായിപ്പോയി. ഒരു backup-ല്‍ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര കമന്റുകള്‍ restore ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങള്‍ കാണുകയാണെങ്കില്‍ ദയവായി ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

പോള്‍