തര്‍ജ്ജനി

നിര്‍‌മ്മല

ഇ മെയില്‍‌: nirmalat@canada.com

About

ഇരുപതുവര്‍ഷമായി കാനഡയില്‍ താമസം. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്

Books

ആദ്യത്തെ പത്ത്, പ്രണത ബുക്ക്സ്, 2005
നിങ്ങളെന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റാക്കി, ഡി. സി. ബുക്ക്സ്, 2006
സ്ട്രാബെറികള്‍ പൂക്കുമ്പോള്‍, ഗ്രീന്‍ ബുക്ക്സ്, 2008

Awards

തകഴി പുരസ്കാരം, 2002
പോഞ്ഞീക്കര റാഫി പുരസ്കാരം - 2002

Article Archive