തര്‍ജ്ജനി

ബിജു.പി.ബാലകൃഷ്ണന്‍.

ബിജു.പി.ബാലകൃഷ്ണന്‍.
ഫോണ്‍ : 00973 39249142
ഇമൈയില്‍ : nachikethkrishna@gmail.com

About

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി, കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്‍ഷമായി ബഹ് റിനിലെ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്സ് സ്ഥാപനത്തില്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിലെ
Finance Executive ആയി സാമ്പത്തിക അഭയാര്‍ത്ഥിയായി കഴിയുന്നു.
ഭാര്യ : സുചിത്ര. മകന്‍ : നചികേത്.

Article Archive