തര്‍ജ്ജനി

വരള്‍ച്ചയും കേരളവും

കേരളത്തിന്റെ ജലസമ്പത്ത്‌:
പ്രതിവര്‍ഷം 3000 മില്ലിമിറ്റര്‍ മഴ, 44 നദികള്‍, 46 ലക്ഷത്തോളം കിണറുകള്‍, 10,000 ക്യുബിക്‌ മീറ്ററിനു മുകളില്‍ ജലസംഭരണ ശേഷിയുള്ള ആയിരത്തോളം കുളങ്ങള്‍.

ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ:
1985-86-ല്‍ 6.78 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്ത്‌ നെല്‍കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നത്‌ 2002-03-ല്‍ ഇത്‌ 3.11 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി ചുരുങ്ങി.

വനവിസ്തൃതി കുറയുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിന്‌.

അനിയന്ത്രിതമായ മണല്‍ വാരല്‍ പുഴകളെ മരണത്തിലേയ്ക്ക്‌ തള്ളിവിടുന്ന അവസ്ഥ.

കുഴല്‍ക്കിണറുകള്‍ വലിച്ചൂറ്റുന്ന ഭൂഗര്‍ഭജലം.

ഇടിച്ചു നിരത്തപ്പെടുന്ന കുന്നിന്‍ ചരിവുകളും മലനിരകളും ജലനിരപ്പ്‌ താഴുന്നതിന്‌ കാരണമാകുന്നു.

പോരാതെ അനുദിനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഉപയോഗം.

കേരളം വരള്‍ച്ച ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു, ദീപികയില്‍ വായിക്കുക