തര്‍ജ്ജനി

കവിത

ഹൃദയം

1.
നെഞ്ചില്‍ ഒരു ജയിലും
അതില്‍ കഴുത്തറുക്കപ്പെട്ട ഒരു കിളിയും.
അത്‌
മരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളെണ്ണുന്ന
പിടച്ചിലില്‍.
ഇടയിലെപ്പൊഴോ,
തലയില്ലാത്ത കുരലില്‍
ഹിന്ദോളരാഗം.

2.
നിന്റെ മുടിയിഴകളിലെ
തിരമാലകളെനിക്കു തരിക.
അതിന്റെ ആരോഹണം,
പ്രണയത്തിനു സാരംഗിയാകട്ടെ.
നിന്റെ കണ്ണിലെ
മേഘങ്ങളെനിക്കു തരിക
ഈ രാഗത്തിന്‌
ഒരു മയൂരനൃത്തമുണ്ടാവട്ടെ.
ഒടുവില്‍,
നിന്നെയെനിക്കു തരിക.
മരിക്കാത്ത രാഗങ്ങള്‍ക്‌
ഒരു അപവാദമുണ്ടാകട്ടെ.
ഒരു കൊലപാതകത്തിനും
മരണത്തിനുമിടയില്‍
എന്റെ നെഞ്ചിലെ കിളിക്ക്‌
നാദം നഷ്ടപ്പെടട്ടെ.

അനൂപ്‌ ചന്ദ്രന്‍
Subscribe Tharjani |