തര്‍ജ്ജനി

സുധ എ. കെ

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രഗവേഷക
കണ്ണുര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല.
മെയില്‍ :sudhaak82@gmail.com

About

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവകുപ്പിൽ ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥി. വെള്ളൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപിക.

Article Archive