തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീല വി. വി

ഇ മെയിൽ: sreelavv@gmail.com

About

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട അവിട്ടത്തൂരില്‍ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ മലയാളം അദ്ധ്യാപിക.

'അകപ്പൊരുൾ " എന്ന കാവ്യസമാഹാരം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

Books

'അകപ്പൊരുൾ " എന്ന കാവ്യസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

Article Archive
Tuesday, 18 October, 2016 - 19:12

അസ്തമയം

Sunday, 20 November, 2016 - 22:01

ഗുരുദക്ഷിണ