തര്‍ജ്ജനി

സംഗീത നായര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ,
ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്,
എസ്.എൻ. കോളേജ്,
ചേളന്നൂർ.

About

ചേളന്നൂര്‍ എസ്.എന്‍ കോളേജില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive