തര്‍ജ്ജനി

സുലോജ് സുലോ

അമ്പലമുകള്‍
682 302.

Visit Home Page ...

കവിത

പക്ഷി നിരീക്ഷണം

പക്ഷികളെ കുറിച്ച് കവിതയെഴുതിയ
കടലാസ്സിൽ അരിമണി വിതറി
കിളികൾക്ക് വെയ്ക്കുന്നു

തൊടിയിലെ കിളികളായ കിളികളെല്ലാം
പറന്ന് വന്ന്
കടലാസ്സിൽ മത്സരിച്ചു കൊത്തുന്നു

ശേഷം
കിളിയൊച്ചകളെല്ലാം
പറന്നു പോയിട്ടും
അരിമണികളെല്ലാം
ബാക്കിയായിട്ടും

കവിത മാത്രം കാണാതാകുന്നു....

Subscribe Tharjani |