തര്‍ജ്ജനി

സജിത. സി

Visit Home Page ...

കവിത

കുമ്പസാരം

മഞ്ഞുകാലത്തെ
മരംകോച്ചും തണുപ്പിൽ
ഇല പുതച്ചുറക്കം

വസന്തത്തിന്റെ നിറച്ചാർത്തിൽ
പൂക്കളുടെ ശിരോലങ്കാരം

കൊടുംവേനലിൽ
ശിഖരത്തിൻറെ നോവറിയാതൊരു
ഇലപൊഴിക്കൽ

കർക്കിടകത്തിൽ
കനം പൊറുക്കാതൊരു
കടപുഴകൽ

പൂക്കളിറുക്കുമ്പോഴും
ഇലപൊഴിക്കുമ്പോഴും
കടപുഴകുമ്പോഴും
നോവാത്തൊരു ഹൃദയം
തലകുനിയാതെ ഉയർച്ചതേടുന്നു
അവനവനു വേണ്ടി
വേരുകളാഴ്ത്തുന്നു

Subscribe Tharjani |