തര്‍ജ്ജനി

നിര്‍മ്മല. വി
About

പാലക്കാട് സ്വദേശി. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ സംസ്കൃതസാഹിത്യവിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപികയാണ്. പാര്‍ട് ടൈമായി ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Thursday, 23 April, 2015 - 13:11

ഇടനില