തര്‍ജ്ജനി

സീനത്ത് ജാസിം
About

ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി. ഇപ്പോള്‍ അബുദാബിയില്‍ താമസം.

അഡ് നോക് ഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രോജക്ട് പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്പെഷലിസ്റ്റായി ജോലിചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Thursday, 23 April, 2015 - 13:17

അകക്കാഴ്ച