തര്‍ജ്ജനി

അരാത്തു
About

യഥാര്‍ത്ഥപേര് ശ്രീനിവാസ്. ചെന്നൈ സ്വദേശി. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അരാജകം ആയിരം, തല്‍ക്കൊലൈ കുറുങ്കതൈകള്‍ എന്നിവ കൃതികള്‍.

Article Archive
Friday, 3 April, 2015 - 20:17

വെടുക് രാജ