തര്‍ജ്ജനി

ബ്ലെയ്‌സ് ജോണി

മെയില്‍ blaisjohny88@gmail.com

About

കോട്ടയത്ത് രാമപുരം സ്വദേശി. മഹാത്മഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സില്‍ നിന്ന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടി.

സമകാലികസിനിമയുടെ ചരിത്രം, സംസ്കാരപഠനം എന്നിവയില്‍ താല്പര്യം.

Article Archive