തര്‍ജ്ജനി

സുജീഷ്

letter.sujeesh@gmail.com

About

തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ജനനം. തപാല്‍വിലാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു.

Article Archive
Thursday, 20 November, 2014 - 21:39

ചുവര്‍