തര്‍ജ്ജനി

എല്‍. തോമസ് കുട്ടി

മലയാളവിഭാഗം,
കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ് സിറ്റി.

Visit Home Page ...

കവിത

ന്യായം

നടന്നത് അന്യായമാണ്
അതിനെതിരേ കൊടുക്കേണ്ടതും
അന്യായമാണ്

അന്യായത്തിനെതിരെ
അന്യായം കൊടുക്കുന്നത്
ന്യായമാത്രെ!

അപ്പോള്‍ ഒരാള്‍
ന്യായം വാദിക്കും
എതിരാള്‍ അപന്യായം പറയും

ന്യായ അന്യായ അപന്യായങ്ങളെ
ആധാരമാക്കിയാത്രേ
വിധിന്യായം?

Subscribe Tharjani |