തര്‍ജ്ജനി

പി. ശ്രീകുമാര്‍

മെയില്‍: sreekuar.mail@gmail.com

About

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അയിരൂരില്‍ ജനിച്ചു.

എറണാകുളത്ത് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കില്‍ ക്രിയേട്ടീവ് ഡിസൈനറായി ജോലിചെയ്യുന്നു.

പെയിന്റിങ് , ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്നിവയില്‍ താല്പര്യം.

Article Archive