തര്‍ജ്ജനി

വിജയസൂര്യന്‍

ഇ മെയില്‍ : vijayasuryan@gmail.com

About

സ്വദേശം തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുറ്റൂര്.

ടാറ്റാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സില്‍ ഗവേഷണവിദ്യാര്‍ത്ഥി.

Article Archive