തര്‍ജ്ജനി

യാക്കോബ് തോമസ്

മലയാളവിഭാഗം,
ഗവ. കോളേജ്,
കട്ടപ്പന.

Article Archive
Sunday, 8 December, 2013 - 23:10

ഉടലിലെ ഉടക്കുകള്‍

Friday, 1 August, 2014 - 12:45

പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാവ്യവും നോവല്‍ബുക്കും; അഥവാ പെണ്ണിനെയും ആണിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവിധം

Monday, 6 October, 2014 - 21:38

കൊടു കൈ അഥവാ ഷേക്ഹാന്‍ഡിന്റെ (ശരീര)രാഷ്ട്രീയം

Saturday, 15 November, 2014 - 17:07

സാംസ്കാരിക അധഃപതനമെന്ന മിത്ത് അഥവാ ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാര്‍ന്നു...

Friday, 12 December, 2014 - 17:10

രാത്രിയില്‍ ഇറങ്ങി നടക്കാന്‍...

Saturday, 3 January, 2015 - 15:09

സദാചാര 'ഒളിഞ്ഞുനോട്ടകാല'ത്തെ എഴുത്തച്ഛന്‍

Wednesday, 28 January, 2015 - 05:26

ശരീരങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വിധം

Sunday, 8 March, 2015 - 13:26

'സാഹിത്യോപദേശ'ങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം

Friday, 3 April, 2015 - 14:02

പരസ്യങ്ങളുടെ ജാതിയും ലിംഗവും

Friday, 15 May, 2015 - 06:14

കോതമ്പുമണികളല്ല, ട്രാക്ടറുകളാണ്

Tuesday, 9 June, 2015 - 10:32

മണ്ണിനെ പെണ്ണാക്കുമ്പോള്‍ : പഴഞ്ചൊല്ലിലെ മണ്ണും പെണ്ണും

Wednesday, 12 August, 2015 - 21:45

അരക്ഷിതകാലത്ത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയുടെ രാഷ്ട്രീയം

Thursday, 3 September, 2015 - 06:22

മാനഭംഗപ്പെട്ട ഭൂമി അഥവാ മാനഭംഗപ്പെടാത്ത നല്ല സ്ത്രീകള്‍

Wednesday, 28 October, 2015 - 07:23

സ്വന്തമായൊരു വാഹനം വേണം, യാത്രചെയ്യാന്‍

Saturday, 5 November, 2016 - 10:26

ദേശചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുകള്‍: തക്ഷന്‍കുന്നിന്റെ ഭൂതകാലം

Friday, 6 January, 2017 - 19:53

'പൈങ്കിളി'യെ ഭയന്നവരുടെ സംസ്കാരം; അഥവാ യേശുദാസന്മാര്‍ ചെറിയ മീനുകളാണ്