തര്‍ജ്ജനി

ബീരാന്‍ കുട്ടിയുടെ ലോകം

About

ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ, ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താതെ, എനിക്ക്‌ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കോറിയിടാന്‍ ഒരിടം. വ്യാകരണ ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിലും, അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട്‌.

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed