തര്‍ജ്ജനി

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

ചെനയന്നൂര്‍
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് .പി .ഒ
കരിമ്പം .വഴി,
തളിപ്പറമ്പ്. 670 142. കണ്ണൂര്‍ ജില്ല.

Visit Home Page ...

കവിത

നേരം കെട്ട നേരം

ഇരുണ്ട രാത്രിയാണ്
പതിനൊന്നരയ്ക്കുള്ള വണ്ടിയാണ്
ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഒരുങ്ങാ-
ത്തത് കൊണ്ടോ
ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടോ അല്ല
ഭാര്യ യോട് കിന്നരിച്ചോ
ഭാരിച്ച കാര്യം ചിന്തിച്ചോ അല്ല
ഊടു വഴിയിലെ ഓടിയാൽ
എളുപ്പത്തിൽ എത്താം
പക്ഷെ;ഒറ്റല് വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോലെ
പിടിക്കാനവർ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകും
തൈകിളവി മുതൽ മൂക്കിള ഒലിപ്പിക്കുന്ന
പെണ്ണ് വരെ
മുടിയിൽ വാസന പൂവും ചൂടി.
പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ
'പൂകൂട്ടി'-പുളിച്ചതും പറയും
കീശയിലെ കാശു കവർന്ന് കാലിയാക്കി
ചണ്ടി പോലെ ചുണ്ടിയിടും
കുറുക്കനെപ്പോലെ കുറുക്കു വഴി വേണ്ട
നേരം കെട്ട നേരത്ത് നെട്ടോട്ടമോടിയാലും
നേർവഴിയെ ഓടാം
എനിക്കെപ്പോഴും അങ്ങിനെ യാണ്
എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ
ആകെ ഒരു എരിപൊരി സഞ്ചാരം
നേരത്തെ കാലത്തെ ഇറങ്ങി -
പുറപ്പെടണം
നേരം വൈകീട്ടൊന്നുമില്ല
സമയം ഇനിയും ബാക്കിയാണ്
വണ്ടി ലേയ്റ്റല്ലസമാധാനമായി
ഇനി വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം

Subscribe Tharjani |