തര്‍ജ്ജനി

ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ

കോലൊളമ്പ് പി.ഒ.
എടപ്പാള്‍ വഴി
മലപ്പുറം ജില്ല.
മെയില്‍: pookkarathara@gmail.com

About

പൊന്നാനി ഏ. വി. ഹൈസ്കൂളില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍.

Books

രണ്ടു കവിതാസമാഹാരങ്ങള്‍
1. അയ്യപ്പനും പുലിയും (2010)
2. കാന്താരതാരകം (2012)

Article Archive
Friday, 30 November, 2012 - 23:41

തീവണ്ടി പറഞ്ഞത്

Saturday, 16 March, 2013 - 11:09

പടിഞ്ഞാറ്റ

Tuesday, 7 May, 2013 - 06:48

കരിങ്കാലി

Tuesday, 25 June, 2013 - 12:12

പ്രിയങ്കരാ....

Sunday, 14 July, 2013 - 06:38

മുങ്ങല്‍

Friday, 20 September, 2013 - 06:22

വാണിഭക്കാരന്‍