തര്‍ജ്ജനി

പദ്മ സജു

മെയില്‍ : padma_sj@yahoo.co.in

About

ജന്മദേശം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കല്യാശ്ശേരി.
ഇപ്പോള്‍ കാനഡയില്‍, ടൊറോണ്ടോയില്‍ താമസിക്കുന്നു.

Article Archive