തര്‍ജ്ജനി

രമേശ്‌ കുടമാളൂര്‍

KPRA 140, 'പ്രണവം',
കാഞ്ഞിരംപാറ,
തിരുവനന്തപുരം.
മെയില്‍ ramesh.v67@gmail.com
ബ്ലോഗ് http://www.rameshkudamaloor.blogspot.com

About

തിരുവനന്തപുരത്ത് നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്ററില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Sunday, 4 November, 2012 - 11:12

ദശാംശം

Monday, 26 November, 2012 - 11:03

പ്രണയജലം

Thursday, 27 December, 2012 - 22:34

തെരുവിലെ ബുദ്ധന്‍

Friday, 1 March, 2013 - 23:28

കാലം തളം കെട്ടുന്നു

Monday, 3 June, 2013 - 20:05

മഹാവൃക്ഷം

Friday, 6 December, 2013 - 13:21

ടവറിലെ പക്ഷികള്‍

Monday, 6 October, 2014 - 13:25

കറുത്ത തോണിക്കാരാ

Wednesday, 21 January, 2015 - 07:48

മരണകാവ്യങ്ങള്‍