തര്‍ജ്ജനി

സച്ചിദാനന്ദന്‍ പുഴങ്കര

puzhankara.sachidanandan@gmail.com

Visit Home Page ...

കവിത

എല്‍സി പറഞ്ഞു.....

നനുത്ത ഹൃദയത്തില്‍
മിടിപ്പു പകര്‍ത്തിയ
കുറിപ്പു ദുരൂഹമാം
ആഹ്ലാദം വിടര്‍ത്തുമ്പോള്‍
പച്ചയില്‍ കടും കരി-
മ്പച്ചയായ് ഇലപ്പച്ച,
ഇച്ഛയില്‍ സൗന്ദര്യത്തില്‍
പച്ചയായ് തത്തപ്പച്ച,
വാക്കുകളെല്ലാം ജല-
ച്ചായത്തില്‍ സുതാര്യമാം
പച്ചയായ് മഴച്ചാര്‍ത്തില്‍
ഇറങ്ങിക്കളിക്കുമ്പോള്‍
പണിയുന്നു ഞാന്‍ ഓര്‍മ്മ-
ക്കിടയ്ക്കു നിശ്ശൂന്യമായ്
നിറയുന്നതാമെന്റെ
തരിശുനിലങ്ങളില്‍
പലതും...ദു:ഖം, സ്വപ്നം,
പുഴതന്‍ സ്നേഹാവേശം,
പകരം വെയ്ക്കാനൊന്നു-
മില്ലാത്ത നീലാകാശം,
മഴനൂലുകള്‍ പൂക്കള്‍
തുന്നിയ വൈകുന്നേരം,
ഒരുനാള്‍ ഉടല്ക്കാടും
കൈവിട്ട നിശാതാരം....
(മതി, നീള്‍മിഴിപോലെ
പിടയും മത്സ്യത്തിനു
ക്ഷണികം സ്വതന്ത്രമാം
അത്ഭുതാത്മാവിഷ്ക്കാരം!)
ആരുമേയറിയാതെ
പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി ഞാന്‍
ആലിലവിറയാര്‍ന്ന
വിരല്‍ത്തുമ്പുകള്‍ നീട്ടി
തൊടുവാനായുന്നേരം
വരികള്‍ക്കിടയ്ക്കതാ
പിടിവിട്ടൊഴിയുന്നു
തുമ്പിപോലിളം പച്ച....!!

Subscribe Tharjani |