തര്‍ജ്ജനി

ചിത്തിരാ രാജീവ്
About

തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം. അച്ഛന്‍: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. അമ്മ: പ്രസന്ന.

തിരുനനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ്‌ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊളേജ്, ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്ലില്‍ നിന്ന് ബി.ടെക്.
അമൃതാ സ്കൂള്‍ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ഇന്‍ഫൊര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലെക്‍ച്ചറര്‍ ആയിരുന്നു.
ഭര്‍ത്താവ് : രാജീവ് നായര്‍
മകള്‍ : ഗൌരി നന്ദ രാജീവ്

Article Archive
Tuesday, 31 July, 2012 - 06:14

ജീവകണം