തര്‍ജ്ജനി

കുഞ്ഞൂസ്
About

എറണാകുളത്തിനടുത്ത് മരട് എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം.
ഇപ്പോള്‍ കാനഡയില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസ് മാനേജര്‍.

Books

'നേരുറവകള്‍' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തില്‍ പങ്കാളി.

Article Archive