തര്‍ജ്ജനി

ഷീബ ഷിജു

പി ബി നമ്പര്‍: 42149
ദുബായ്‌.
യു. എ. ഇ.
മെയില്‍ : sheebashij@gmail.com

About

സ്വദേശം: എറണാകുളം, തൊഴില്‍: മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം.

Article Archive
Thursday, 18 October, 2012 - 12:14

അസ്പൃശ്യരുടെ തെരുവ്

Thursday, 24 May, 2012 - 17:49

മാറ്റപ്പുല്ല്

Thursday, 23 May, 2013 - 08:20

നമ്മള്‍

Wednesday, 13 November, 2013 - 18:08

രണ്ട്

Monday, 24 February, 2014 - 18:18

അകത്തെട്ടുകാലി നടുക്കുമ്മറപ്പടി ചൂല് പുറത്തും!

Wednesday, 10 December, 2014 - 06:14

ബാക്കി

Wednesday, 28 October, 2015 - 06:44

പ്രണയ(വ)ശിഷ്ടം!